Regulamin

Regulamin

 1. Wpisy na stronie Kupujsprzedaj.pl w kategoriach motoryzacja, ogłoszenia, zlecenia, katalog firm, oferty firm, produkty, galerie  pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Wpisy do Katalogu dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Wpisy do Portalu
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Wpisy do Katalogu. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Wpisy do Portalu. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. 
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 5. Treść Wpisy do Katalogu powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 6. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Wpisy do Katalogu równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 7. Użytkownik, zgadzając się na emisję Wpisy do Poratalu KupujSprzedaj.pl wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Wpisy do Poratalu KupujSprzedaj.pl (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Wpisy do Katalogu, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Wpisy do Katalogu u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Wpisy do Katalogu.
 8. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w osobnym Regulaminie.
 9. Zamieszczenie Wpisy do Katalogu wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 10. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Wpisy do Katalogu oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 11. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu KatalogFirmowy.com. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 12. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Wpisy do Poratalu KupujSprzedaj.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 13. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 14. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 15. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Wpisy do Katalogu.
 16. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@KupujSprzedaj.pl.
 17. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Wpisy do Katalogu w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Wpisy do Katalogu i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Wpisy do Katalogu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@KupujsSprzedaj.pl.
 18. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej  umowy odstąpić bez podania przyczyny. 
 19. Zamieszczenie Wpisy do Katalogu w Poratalu KupujSprzedaj.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Poratalu KupujSprzedaj.pl, w tym umieszczenia treści Wpisy do Katalogu (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Wpisy do Portalu, przy czym aktywacja Wpisy do Katalogu bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Wpisy do Katalogu płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Eurokoncept, grupa Dotpay z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora
 20. Emisja Wpisy do Katalogu w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa maksymalnie 90 dni.
 21. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Wpisy do Katalogu zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
 22. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 23. W treści Wpisy do Katalogu (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Wpisy do Poratalu KupujSprzedaj.pl. Operator zastrzega, że Wpisy do Katalogu, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 24. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Praca (poszukiwanie pracy) oraz kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 25. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 26. W okresie emisji Wpisy do Katalogu Użytkownik może modyfikować treść Wpisy do Katalogu i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Wpisy do Katalogu.
 27. Przedłużenie czasu emisji Wpisy do Katalogu następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 28. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Portalu.
 29. W czasie zamieszczania lub publikacji Wpisy do Katalogu , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Wpisy do Katalogu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
 30. Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@Kupujsprzedaj.pl.
 31. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Wpisu w Poratalu KupujSprzedaj.pl, nie ingerując w formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 32. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Wpisów z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. 
 33. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Wpisem.
 34. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 35. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Wpisy do Katalogu w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Wpisy do Katalogu dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Wpisy do Katalogu lub blokady Konta.
 36. Operator ma prawo do usunięcia Wpisy do Katalogu, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści, powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, wprowadzające w błąd.
 37. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Wpisy do Katalogu, realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Wpisy do Katalogu, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, usunięcie Wpisy do Katalogu opublikowanego w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania.
 38. Operator ma prawo do usunięcia każdego Wpisy do Katalogu lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Portalu lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 39. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Wpisy do Katalogu bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 40. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@Kupujsprzedaj.pl.
 41. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Wpisy do Katalogu, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Wpisy do Katalogu, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 42. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 43. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 44. Regulamin dostępny jest w Poratalu KupujSprzedaj.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 45. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu KatalogFirmowy.com.  Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu KatalogFirmowy.com. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 46. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 47. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Poratalu KupujSprzedaj.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.